Ga naar de inhoud

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van de stichting Durf Te Vragen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij de stichting.
De stichting streeft naar een zo actueel en qua inhoud zo zorgvuldig mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen we daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.